meditatie muziek

Het zal duidelijk zijn dat een mediterende Christen zich niet op een vrijblijvende manier moet richten op niet-christelijke scheppings-bronnen. Vermenging van cultureel bepaalde godsbeelden, rituelen en gebeden leidt immers tot een allegaartje aan New Age-achtige vrijblijvendheid.

‘Onderzoek alles en behoud het goede’. Boeddha is in de eerste plaats een symbool voor Boeddhisten. De Indiase goden zijn inspiratiebronnen voor Hindoeïsten en de God van de Islam is er in de eerste plaats voor de Islamieten.  De oorspronkelijke God van de Thora(en dus ook die van de Bijbel) is er zowel voor de Joden als voor de Christenen hoewel er ook hier soms zo verschillend wordt gedacht dat vermenging van geloof en rituelen gemakkelijk tot verwarring kan leiden. Want; is Jezus nu wel of niet de Messias die onze zonden op zijn schouders heeft genomen? Joden en Christenen denken daar zeer verschillend over.

Het beeld van een begripvolle en vergevende God zal je in het algemeen een gevoel van innerlijke stabiliteit bezorgen. Dat is minder zeker het geval als je gelooft in een wraakzuchtige en soms zelfs wrede god. De God van het Bijbelse Oude Testament komt in vele teksten naar voren als een strenge God. In het Nieuwe Testament vinden we meer Goddelijk mededogen en liefde voor de mens.


Er zijn mensen die baat hebben bij een streng godsbeeld waaraan zij zelf onwankelbare zekerheid kunnen ontlenen op mentaal, maatschappelijk en zelf ook op politiek gebied.  De letter van de wet telt voor hen zwaar. Er staat immers wat er staat?

Anderen daarentegen koesteren een God van tolerantie, liefde en begrip. In die kringen wordt er vaak minder strak en minder letterlijk vastgehouden aan de oorspronkelijke interpretatie van Bijbelteksten en telt de eigen invulling en belevingswereld duidelijk mee.


Een godsbeeld dat erg streng is kan mensen bang maken en hen daardoor innerlijk beperken. Een God die te lief is kan ons onbeperkt onze gang laten gaan op het gebied van normen, waarden en moraal. Het wordt dan gemakkelijk om de gevoelsmatige ‘straf’ die een morele misstap met zich mee kan brengen af te kopen met een schietgebedje. Het blijft moeilijk om voor jezelf te bepalen waarin  je werkelijk (in het diepst van je hart)gelooft.

Uit de twijfels die mensen in zich meedragen zijn vele kerk-scheuringen voortgekomen. Iedere cultuur-groep kiest zijn eigen godsbeeld en richt een daarbij behorende kerk op. De rol die het gebed speelt in al die verschillende kerk-culturen verschilt van kerk tot kerk.

In sommige religieuze groepen is het gebed niet veel meer dan een formaliteit. Koel en afstandelijk uitgesproken. En vol van zekerheid als het gaat om het geloof in de eigen waarheid. Andere genootschappen vullen het gebed liever veel meer met gevoel waardoor er een (al dan niet bedrieglijke) sfeer kan ontstaan van diepere verbondenheid met de Schepper.


In Oosterse culturen heeft het gebed vaak het karakter van een mantra. Een als heilig beschouwd woord (of een zin) wordt schier eindeloos herhaald. Ook dit gebeurt zowel op meganisch-afstandelijke wijze als in volledige innerlijke overgave aan verlangens en gevoel. In het Westen zijn mantra’s nog niet echt ingeburgerd hoewel er in toenemende mate belangstelling voor ontstaat. In de Katholieke kerk kent men al eeuwenlang  ‘het bidden van de rozenkrans’, een ritueel dat technisch beschouwd min of meer gelijk staat aan het herhalen van een mantra.

Jouw persoonlijke zielsbewustzijn bepaalt wie jij als mens bent en zorgt er voor dat jij wel of niet op zoek gaat (of gegaan bent) naar een religieuze leidraad in je leven. De hedendaagse maatschappij lijkt wat dat betreft op een jungle waarin je gemakkelijk kunt verdwalen. Opvattingen over normen en waarden veranderen van tijd tot tijd. Zo is het inmiddels  algemeen bekend (en maatschappelijk ook al geaccepteerd) dat politici regelmatig liegen. Soms gebeurt dat glashard en doelbewust in eigen belang. Maar vaak ook wordt er bewust gelogen ‘in het belang van de goede zaak’.

Bekende politici en bestuurders die verdacht worden van het plegen van onwettige handelingen kunnen tijdens openbare tv-verhoren glimlachend zeggen dat zij zich een bepaalde gebeurtenis niet kunnen herinneren. Vaak ontspringen ze daarmee de dans en vindt er geen gerechtelijke vervolging plaats. De geschiedenis van de mensheid staat wat dat betreft bol van bewuste leugens in eigen belang en van leugens en leugentjes om bestwil.

Bepaal je eigen plek als je daar toe in staat bent. In het Westen van de wereld is het Christendom hoe dan ook de leidende macht. Onze westerse culturen zijn gebouwd op christelijke normen en waarden die (soms valt het mee en soms valt het tegen) in het algemeen een stevige basis vormen voor het handhaven van goed geordende rechtsstaten waarin individuen met verschillende achtergronden en opvattingen zich (door de bank genomen) redelijk veilig kunnen voelen.  


De schrijver van dit artikel is er van overtuigd dat de troostende kracht van Jezus Christus (en zeker ook die van de Heilige Geest) alom in het universum aanwezig is. Iedereen die werkelijk oprecht en werkelijk intens bidt tot deze geheiligde namen krijgt hoe dan ook antwoord.

Het ongeïnspireerd opzeggen van een gebed tot God de Vader is echter meestal niet of nauwelijks effectief. Een gebed dient geladen te zijn met werkelijke aandacht, werkelijk respect en werkelijke deemoedigheid.

Dit gebeurt in de praktijk helaas maar zelden. Bidden is voor vele gelovigen veel meer een formaliteit geworden dan een heilige of geheiligde gebeurtenis. De almachtige Schepper wordt soms door gelovigen (en zelfs ook door voorgangers) toegesproken alsof het om een aardige buurman gaat.

Mensen koesteren vaak een godsbeeld dat zij onbewust naar hun hand kunnen zetten.


Liefdevol respect en werkelijke eerbied voor het almachtige fenomeen van de Heilige Geest ontbreekt maar al te vaak.


Wanneer wij het doorsnee christelijke gebed (tijdens het bidden er van) willen verdiepen dan dienen wij het betreffende gebed in een meditatieve sfeer van eerbied en devotie uit te spreken. Meditatie en gebed kunnen elkaar op die manier enorm versterken. Want als wij bidden op een meditatieve manier dan benaderen wij het wonder van de Heilige Geest op voorzichtige en respectvolle wijze. Dit is de beste manier om de kloof die er bestaat tussen verstand en gevoel, tussen hemel en aarde en tussen de mens en de heilige geest op wonderbaarlijke wijze te overbruggen.


bidden of mediteren? bidden of mediteren? meditatie muziek