Voor Christenen zal Jezus een veilige beschermer zijn. Ook Maria en verschillende katholieke heiligen bieden bescherming. Boeddhisten kunnen bouwen op de wijsheid van Boeddha. Islamieten vertrouwen op Alla en op Mohammed en Hindoes voelen de bescherming van hun eigen goden en godinnen.  De atheïst bidt misschien tot zichzelf en staat daarbij onbeschermd oog in oog met de niet te bevatten wereld van de Quantum-wetenschap.  De  Bijbelse opdracht: ‘Zoekt en Gij zult vinden’ geldt eigenlijk voor iedereen. Deze website wil bij die zoektocht  een betrouwbare wegwijzer zijn.

meditatie muziek spiritualiteit-of-wetenschap

Net zoals zijn menselijke vakbroeders hun eigen werkelijkheid  niet werkelijk in kaart kunnen brengen, zo  zou ook het bacteriële wetenschappertje  niet veel verder komen dan het formuleren van diepgravende aannames en veronderstellingen.  En als  hij of zij er wonder boven wonder wel  in  zou slagen om zijn eigen sinaasappel  te doorgronden dan zou dat nog niet betekenen dat hij  ook de ware aard van alle andere  vruchten, kratten, koel elementen en menselijk personeel in de betreffende koelcel  in kaart zou kunnen brengen.  

Omdat bacteriën, sinaasappels, koelcellen, mensen, sterren, planeten en universums  nu eenmaal gebonden zijn aan een bepaalde houdbaarheiddatum zal het nooit zover komen dat een onderzoeker (bacterie of mens) oog in oog zal komen te staan met de eeuwige scheppende oerkracht van waaruit alles lijkt te ontstaan.  Vroeg of laat ontstaat er in de materie-wereld namelijk( telkens weer opnieuw) een andere werkelijkheid. En dan blijkt dat de tot dan opgeslagen wetenschappelijke kennis ontoereikend en achterhaald is.  Niets bestaat eeuwig, in de zelfde materie vorm en/of in een herkenbare atomaire samenstelling.  

Moderne wetenschappers als Albert Einstein, Niels Bohr en David Bohm ontdekten in een recent verleden wel al dat een mens in diepste wezen geen op zichzelf staand individu is. Wij denken dat wij zelfstandige wezens zijn. Maar in de werkelijkheid van atomen en energievelden zijn wij onlosmakelijk met en aan elkaar verbonden en bestaat er ook geen werkelijke scheiding tussen de mens en alles wat er om ons heen lijkt te bestaan.


Onze organen zijn opgebouwd met behulp van  miljoenen cellen die ieder op hun beurt uit miljoenen moleculen bestaan. Wetenschappers die de wereld van de moleculen in kaart probeerden  te brengen kwamen tot de conclusie dat moleculen uit quantum-deeltjes bestaan. Zij ‘zagen’ miljarden electrisch geladen deeltjes die om elkaar heen dansen in een nooit stoppend dansritme .

En net toen de wetenschap had vastgesteld dat  de hele schepping dus bestaat uit dansende energie-deeltjes die onlosmakelijk met en aan elkaar verbonden zijn kwam Niels Bohr met zijn  ‘complementariteits-beginsel’. Hij stelde (inmiddels wetenschappelijk bewezen) vast dat een zogenoemd elementair deeltje in werkelijkheid geen vaste verschijningsvorm bezit.  Elementaire deeltjes kunnen zowel materievormpjes als energie-veldjes zijn. Een elektron is dus een verschijnsel dat niet ‘vastgepakt’ kan worden.   Op het moment dat je denkt dat je met een deeltje te maken hebt is het deeltje opgelost in een onzichtbaar energieveld en is het dus geen zelfstandig deeltje meer.


De zogenoemde quantum-wetenschap leverde de mens onder meer de atoombom op.  Men liet (in laboratoria) atomaire deeltje met elkaar botsen waardoor ze  veranderden in energie-veldjes.  Deze energieveldjes veroorzaakten botsingen tussen  andere deeltjes.  En vervolgens ontstonden er meer en meer energie-veldjes die,  ieder op hun beurt , botsingen tussen andere deeltjes veroorzaakten. En zo kon er  (aanvankelijk alleen  in theorie) binnen enkele seconden een gigantische energie-explosie worden opgewekt die (naar later in de praktijk is gebleken) complete steden van de kaart kon vegen.

Wetenschappers, die God zoeken in en achter de materie, vonden tot nu toe geen tastbaar bewijs van Zijn bestaan. Wel kan inmiddels wetenschappelijk onderbouwd worden vastgesteld dat er een dynamische, oppermachtige en ogenschijnlijk  eeuwigdurende werkelijkheid schuil gaat achter de materievormen die wij beschouwen als  ‘wereld en schepping’.  

Wetenschappers staan voor een raadsel.  Inmiddels hebben zij ook  al ontdekt en bewezen dat onze gedachten energievelden zijn die van invloed kunnen zijn op de voortdurende kosmische dans van deeltjes en velden die zich in en (ogenschijnlijk)  buiten onszelf bevinden.  Steeds vaker wordt er door universitaire onderzoekers bewijs geleverd voor de van oorsprong esoterisch-spirituele stelling dat de geestkracht van de mens in staat is om de kosmische dans van de zogenoemde elementaire deeltjes te beïnvloeden.  


Telepathie bestaat, hoewel nog niemand precies weet wat het is en hoe het werkt.  En ook het bestaan van telekinese is inmiddels wetenschappelijk bewezen.  Gedachten zijn blijkbaar onvermoede geestelijke  krachten die de materie in beweging kunnen brengen.  Een doelgerichte gedachtekracht kan onder bepaalde omstandigheden vormen aannemen in de atomaire werkelijkheid. Iemand die werkelijk alleen maar negatief over zichzelf of over anderen denkt (bijvoorbeeld)  zal gegarandeerd bepaalde vormen van negativiteit in zichzelf meedragen en zal die innerlijke negativiteit ook  uitstralen. Let maar eens op positief ingestelde dan wel op negatief ingestelde mensen  in jouw eigen omgeving.  Wat stralen zij uit en wat brengt hun uitstraling in henzelf en in hun omgeving teweeg? Of neem eens (als je durft) een verhelderend kijkje in jouw eigen spirituele spiegel.

Wetenschap en spiritualiteit stonden eeuwenlang als kemphanen tegenover elkaar. Maar in onze tijd beginnen ze elkaar voorzichtig te benaderen.  Het  lijkt er zelfs sterk op dat de moderne Quantum-wetenschap een begrip als ‘spiritualiteit’ zal moeten omarmen als men (nog) dieper in de Quantum-werkelijkheid wil binnentreden.  Intuïtie en verbeelding zouden in de wetenschappelijke wereld wel  eens net zo belangrijk kunnen worden als rede en verstand. Waar westerse esoterici  en Oosterse Goeroes al eeuwenlang spreken van ‘Het Zijn’ ( als zij de Goddelijke werkelijkheid bedoelen) spreken exacte Westerse wetenschappers inmiddels van  ‘Het Verenigd Veld’ . In beide gevallen kan niemand met zekerheid zeggen wat er mee bedoeld wordt.

Griekse denkers als Democritus, Epicures, Leucippus en Empedocles veronderstelden eeuwen geleden al dat de schepping bestaan uit deeltjes en dat alle zogenoemde vaststaande vormen op aarde in feite bedenksels  en/of projecties zijn van onze eigen geest.  Tegenwoordig  weten wij dat dit wereldbeeld tegelijkertijd ‘waar’ en ‘niet  waar’ kan zijn.  De wetenschap plaatst ons steeds weer opnieuw voor  raadsels.  Het ene probleem is nog maar nauwelijks  opgelost of het andere dient zich al weer aan.


Voor miljoenen gelovigen in de hele wereld blijft een bepaald godsbeeld dan ook van levensbelang.  Als er geen onafhankelijke schepper zou bestaan dan zouden wij immers  overgeleverd zijn aan een kosmisch toeval dat eeuwig  voortraast door een eindeloze ruimte die niet werkelijk bestaat en waarin er dus ook  geen begin en/of een einde kan bestaan.  

Normen en waarden zouden er niet meer toe doen in deze kille wetenschappelijke werkelijkheid. Zelfs de minst God-vrezende wetenschappers van onze tijd hebben daarom geestelijke richtsnoeren nodig die hen beschermen tegen de grote gevaren die het betreden van de atomaire werkelijkheid met zich meebrengt.  Je kunt die werkelijkheid maar beter niet  binnen gaan als je niet of nauwelijks beseft dat je daarbij de kans loopt dat je het Vagevuur zult ontsteken.

De Oosterse werkelijkheid van goden, halfgoden, chakra’s, mantra’s en bovenaardse energieën laten ons een  glimpje zien van de zelfde onbekende atomaire werkelijkheid waarop Westerse atoom-wetenschappers hun veelal analytisch- gerichte aandacht vestigen.  Binnen het Christendom en de Islam zijn er  stromingen die nuchtere dogmatiek hanteren om orde in de geestelijke chaos te kunnen scheppen. Daarnaast leven er ook esoterische opvattingen binnen deze twee grote religieuze stromingen.  Spiritualiteit en wetenschap (esoterie en dogmatiek) hebben elkaar nog nooit zo nodig gehad als tegenwoordig, nu de mens in staat is om de atomaire werkelijkheid, die in en achter de schepping verborgen gaat,  op levensgevaarlijke wijze naar zijn hand te zetten.

Mediteren kan heilzaam zijn wanneer de mediterende mens zijn of haar eigen geestkracht kan verbinden met de hogere krachten die vormgeven  aan het universum.  De geesteshouding van waaruit men mediteert is daarbij echter van zeer groot belang.  De geestkracht van iemand als Hitler (en ook de geestkracht van de miljoenen aanhangers die hem blindelings hebben gevolgd) heeft  de materie in en om de aarde in de periode waarin zij hun gedachtekrachten bundelden  voor een schrikbarend groot deel tot een ware poel van verderf gemaakt.  

Gedachten zijn krachten.  Dat is niet alleen meer de overtuiging  van aanhangers van esoterie en spiritualiteit. Ook een groeiend aantal  exact denkende Quantum-wetenschappers onderschrijft deze eeuwenoude stelling inmiddels  vol overtuiging.   

Besef dan ook goed dat je met krachten in en ‘buiten’ jezelf bezig bent als je werkelijk diep gaat bidden en/of mediteren.  Dit geldt niet voor eenvoudige meditaties die er op gericht zijn om bijvoorbeeld  stress te verminderen.  Bidden is in de meeste gevallen ook niet schadelijk.  Maar wanneer er tongentaal of hypnose in het spel is worden meditatie en gebed al minder vrijblijvend. En een gebed, dat tot Voodoo-geesten gericht wordt kan je ook net iets teveel maagzuur bezorgen.  Ook occultisme en Sjamanisme kunnen onder bepaalde omstandigheden gevaarlijk zijn. Besef in ieder geval  waarom en waarvoor je bidt of mediteert.  Ga zitten in een veilige omgeving.  En zoek ook  naar een even veilige religieuze en/of wetenschappelijk onderbouwde psychologische bedding.   Welke (kosmische) kracht vertegenwoordigt het begrip  Boeddha bijvoorbeeld voor jou? En welke universele geesteskracht  draagt Jezus Christus volgens  jou in zich mee?  Geloof je dat er duistere machten bestaan?  Ben je er misschien diep in je hart bang voor? Zijn jouw eigen bedoelingen wel  liefdevol en integer?  Iedereen die werkelijk diep wil bidden en/of mediteren dient zich dus eerst terdege af te vragen welke opvattingen en verwachtingen hij of zij in zich meedraagt op het gebied van materie, energie, oorsprong en religie.  

wetenschap-1 Vervolg tekst.... Ab Drijver